Pokuta za předčasné ukončení nájmu je zpět

Od 1. července 2020 je zpět možnost uplatnit pokutu za předčasné ukončení nájmu. Tak, jako jsme ji mohli uplatňovat až do konce roku 2013, je to možné za určitých okolností i nyní. Pokud se na tom strany smlouvy shodnou a je ujednání správně v nájemní smlouvě formulováno, může pronajímatel po nájemci smluvní pokutu požadovat. V některých případech je to praktické a celému vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem to dává určitou vážnost.

Při novele občanského zákoníku došlo k úpravě § 2254. Jeho název se z Jistota, změnil na Jistota a smluvní pokuta. Nyní konkrétně říká:
Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Jinými slovy, pokud se pronajímatel s nájemcem bytu nebo domu domluví, že si ve smlouvě ujednají pokutu za předčasné ukončení nájmu, bude ji pronajímatel moci po nájemci požadovat, případně ji pokrýt z jistoty. Přitom jistota a pokuta nesmějí v součtu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Přiměřená pokuta a dobré mravy

Žádné ujednání nájemní smlouvy nesmí porušovat dobré mravy. A to ani to o smluvní pokutě. Hned § 1 občanského zákoníku ve svém druhém odstavci totiž říká:
Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Dobré mravy jsou pojmem značně neurčitým a v občanském zákoníku pevně nestanoveným. A tak až případné posouzení dané situace soudem by dalo odpověď na to, zda byla dodržena zásada dobrých mravů. Dá se ale říci, že by soud s velkou pravděpodobností za nemravné považoval, kdyby byla pokuta u zcela obyčejného bytu na horní hranici toho, co zákon připouští. Horní hranice pokuty – tedy trojnásobek měsíčního nájemného – je ale v případě pražských pronájmů vyslovené sci-fi a do podobné situace se jako pronajímatel pravděpodobně vůbec nedostaneme. Úplně jiná situace by nastala, kdybychom do nájemní smlouvy zakotvili, že nájemce, v případě předčasného ukončení nájmu, ponese náklady na úpravy, které jsme pro něj jakožto pronajímatelé v daném prostoru provedli. Taková kompenzace by totiž nebyla pokutou, ale kryla by náklady, které reálně pronajímatel ve prospěch nájemce vynaložil.

Inspiraci k tomu, jak dosáhnout toho, aby Vaše pronajímání fungovalo a nájemci nedávali výpovědi, získáte v našem průvodci 5 zásad chytrého pronajímatele.


Aby Vaše pronajímání opravdu fungovalo, doporučujeme přečíst si manuál „5 zásad chytrého pronajímatele“. Po letech práce v oboru a pronajímání v roli vlastníka i nájemce, jsme pro Vás sestavili výběr z toho nejdůležitějšího. Vznikly tak chytré zásady pronajímání. Nechcete-li ponechat nic náhodě, objednejte si jej a držte se toho, co funguje. Nic to nestojí (manuál je zcela zdarma), není to dlouhé ani příliš do detailu pitvající dílo, ale jde o to nejzásadnější ze zásadního a to jak pro ostřílené pronajímatele, tak pro naprostého nováčka, který pronajímá poprvé v životě.